Polityka prywatności

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Pracownia Projektowa Grzegorz Barski

1. Dane administratora danych osobowych oraz jego obowiązki.
Jako Pracownia Projektowa Grzegorz Barski w świetle obowiązujących przepisów jesteśmy administratorami Państwa danych osobowych i w związku z tym odpowiadamy za ich zgodne z prawem oraz umową wykorzystywanie, a także właściwe ich zabezpieczenie. Kontakt z nami możecie Państwo uzyskać kierując listy na adres: Pracownia Projektowa Grzegorz Barski, ul. Chopina 34C/13, 41-406 Mysłowice, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: contact@trainbrains.eu.

2. Po co wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane, które przekazujecie nam Państwo prosząc o przesyłanie newslettera, nawiązanie kontaktu telefonicznego lub przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej, czy też zawierając umowę oraz realizując ją, wykorzystujemy w celu:

A. zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, a więc przesyłania Państwu newslettera, nawiązania kontaktu telefonicznego, udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zapytanie czy też zakupu oferowanych przez nas produktów, artykułów modelarskich, etc. Dane te wykorzystywać będziemy w trakcie trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podstawę tę nazywać będziemy „wykonywaniem umowy”;

B. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, a więc:

i. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, w tym rachunków i faktur VAT,
ii. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;
Dane te wykorzystywać będziemy przez czas trwania ciążących na nas obowiązków prawnych. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 c) RODO. Podstawę tę nazywać będziemy „obowiązkiem prawnym”. Możemy też wykorzystywać Państwa dane przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania wskazanych powyżej obowiązków prawnych, co czego uprawnia nas art. 6 ust. 1 f) RODO. Tę z kolei podstawę nazywać będziemy „naszym prawnie uzasadnionym interesem”;

C. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres, po upływie którego przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu;

D. wykonywania analiz i statystyk dla naszych celów wewnętrznych, w tym m. in. analiz obrotów za określony okres, analiza obrotów w określonym regionie, analiza obrotów dla weryfikacji statusu – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

3. Podanie nam jakich danych będzie potrzebne?

A. Jeśli chcecie Państwo otrzymywać od nas newsletter, będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. adres e-mail,
Jeśli nie będziemy dysponowali tymi danymi, przekazywanie Państwu e-maila zawierającego nasz newsletter nie będzie możliwe.

B. Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www, będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. imię,
ii. adres e-mail,

Podanie imienia i nazwiska czy też numeru telefonu nie jest konieczne. Jeśli jednak nie będziemy dysponowali adresem e-mail, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

C. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z naszych usług w postaci zakupu akcesorów modelarskich, etc., powinniście Państwo zawrzeć z nami umowę oraz podać dane do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. imię i nazwisko lub firma,
ii. adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności gospodarczej,
iii. numer NIP lub PESEL,
iv. nr telefonu,
v. adres e-mail.

Bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. W trakcie trwania umowy – poprzez jej realizację – wchodzimy w posiadanie innych jeszcze Państwa danych, jak np. danych odnośnie nabytych od nas usług lub produktów, numerów rachunków bankowych czy też danych wynikających z korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskanie tych danych jest wynikiem realizacji umowy oraz technicznych aspektów działania naszego systemu. Dane te możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

E. Podanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednak wymagamy ich podania. Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy.

F. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cele, w jakich dane te będziemy przetwarzać.

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

A. Państwa dane przekazujemy innym administratorom danych, którzy dane te przetwarzają we własnym imieniu:

i. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową – w celu doręczania Państwu zamówionych produktów,
ii. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonywania z Państwem rozliczeń,
iii. podmiotom prowadzącym nasze sprawy księgowe, podatkowe oraz prawne – w zakresie, w jakim zostaną administratorem danych.

B. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Prawa, które Państwu przysługują.

A. W zakresie swoich danych osobowych możecie Państwo skierować do nas wniosek o:

i. dostęp do danych – czyli o przekazanie informacji o tym, jakie dane przetwarzamy oraz o przekazanie ich kopii,
ii. sprostowanie swoich nieprawidłowych danych,
iii. usunięcie danych, które przetwarzamy bez podstawy
iv. ograniczenie przetwarzania danych – w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych, sprzeciwu wobec ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
v. przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa
lub też
vi. cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych – jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas wniosek na adres Pracownia Projektowa Grzegorz Barski, ul. Chopina 34C/13, 41-406 Mysłowice, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: contact@trainbrains.eu .

6. Sprzeciw

A. Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli podstawą ich wykorzystywania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji dalsze przetwarzanie Państwa danych możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub tez że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.


B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas sprzeciw na adres Pracownia Projektowa Grzegorz Barski, ul. Chopina 34C/13, 41-406 Mysłowice, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: contact@trainbrains.eu .

7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Nasze dane.
Grzegorz Barski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Grzegorz Barski, ul. Chopina 34C/13, 41-406 Mysłowice, NIP: 6431697486, REGON: 369983880.