Koncepcja systemu

Makiety i segmenty

Makiety kolejowe są dość dużymi obiektami, często wykonywane są w formie podzielnej na części, w przypadku makiet modułowych na ustandaryzowane moduły i segmenty.

Dla dokładnego odwzorowania rozmieszczenia obiektów na makiecie, takiego podziału można dokonać zarówno ze sprzętowego, jak i logicznego punktu widzenia.

Jeden system sterowania przyporządkowany jest do jednej makiety. Pojedyncze, niepodzielne elementy makiety wyszczególnione są poprzez jej segmenty.

Kontrolery, sterowniki, obiekty

Kontrolery segmentów to urządzenia odpowiadające za wykonywanie poleceń wydawanych przez system nadrzędny, nadzorujący pracę wszystkich urządzeń w ramach jednego segmentu. Ponadto, ich rolą jest monitorowanie stanu infrastruktury sprzętowej. Zależnie od rodzaju, kontrolery mogą być też wyposażone w zintegrowane sterowniki urządzeń i detektory.

Sterowniki odpowiadają za wprowadzenie podłączonego urządzenia w zadany stan. Mogą monitorować fizyczne podłączenie urządzeń, takich jak np. napędy rozjazdów lub ich stan faktyczny po wysterowaniu. Polecenia do sterowników przekazywane są poprzez kontrolery.

Obiekty to logiczne reprezentacje fizycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w systemie sterowania.

Kontroler pulpitu to element systemu, którego rolą jest zadawanie poleceń do systemu nadrzędnego, obrazowanie stanu obiektów oraz przebiegów. Kontrolery pulpitu mogą występować zarówno w wersji sprzętowej, jak i software’owej.

Identyfikacja sprzętu

Kontrolery segmentów identyfikowane są poprzez unikalną nazwę w ramach jednej makiety.

Sterowniki podłączone do kontrolera identyfikowane są poprzez unikalny adres sterownika.

W przypadku gdy sterownik umożliwia podłączenie więcej niż jednego urządzenia, identyfikacja odbywa się poprzez numer kanału, unikalny dla danego sterownika.

Przebiegi

Przebiegi pociągów określają bezkolizyjną drogę przebiegu, wytyczoną po torach stacji lub posterunku ruchu. Uwzględniają one m.in.:

  • odcinki torów, po których porusza się skład pociągu;
  • położenia, w jakich muszą zostać zabezpieczone rozjazdy;
  • semafor ochraniający początek drogi przebiegu;
  • opcjonalnie semafor ochraniający odcinek bezpośrednio za końcem drogi przebiegu.